उम्मेदवार
राम कृपाल यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू