उम्मेदवार
विन्द किशोर साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू