उम्मेदवार
लक्ष्‍मी नायक स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू