उम्मेदवार
जीत बहादुर दाहाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू