उम्मेदवार
रिपु मर्दन के.सी. स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू