उम्मेदवार
राजेन्द्र बखुन्छे स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू