उम्मेदवार
ज्ञान बहादुर तमाङ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू