उम्मेदवार
शेख मेराज अहमद स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू