उम्मेदवार
जयप्रकाश कौशल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू