उम्मेदवार
लडाइ राय यादब स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू