उम्मेदवार
गोविन्द कुमार पटेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू