उम्मेदवार
जयप्रकाश ठाकुर हजाम स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू