उम्मेदवार
रामजिनिस हजरा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू