उम्मेदवार
प्रभु दास तत्मा नेपाली जनता दल
थप उम्मेद्‌वारहरू