उम्मेदवार
जिवन मुखिया विन स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू