उम्मेदवार
कलामुदीन अंसारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू