उम्मेदवार
किसुन राउत अहीर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू