उम्मेदवार
संजय प्रसाद पटेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू