उम्मेदवार
रमेश प्रसाद खरेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू