उम्मेदवार
असरफ अलि मंसुरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू