उम्मेदवार
ओम प्रकाश शर्राफ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू