उम्मेदवार
महमद समसाद अली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू