उम्मेदवार
विधानन्द प्रसाद सा कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू