उम्मेदवार
पपु कुमार कोइरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू