उम्मेदवार
गीता देवी बनिया स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू