उम्मेदवार
हरी बहादुर राना स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू