उम्मेदवार
राम नाथ मिश्र स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू