उम्मेदवार
दिना नाथ ज्ञवाली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू