उम्मेदवार
कृष्ण वहादुर थापा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू