उम्मेदवार
रेसम राज न्यौपाने स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू