उम्मेदवार
विष्णु सुनार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू