उम्मेदवार
तेज बहादुर बोहोरा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू