उम्मेदवार
विमल कुमार गुरुङ्ग स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू