उम्मेदवार
कृष्ण प्रसाद पौडेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू