उम्मेदवार
दुर्गा वहादुर क्षेत्री स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू