उम्मेदवार
टिका प्रसाद बेल्बासे स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू