उम्मेदवार
अब्दुल रहीम जोल्हा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू