उम्मेदवार
गुप्त बहादुर श्रेष्ठ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू