उम्मेदवार
विरेन्द्र कुमार मेहता स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू