उम्मेदवार
कुन्दन कुमार मेहता स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू