उम्मेदवार
राजेन्द्र प्रसाद ढकाल ग्रीन पार्टी नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू