उम्मेदवार
राज कुमार दास स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू