उम्मेदवार
सुरज कुमार मण्डल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू