उम्मेदवार
उपेन्‍द्र मंडल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू