उम्मेदवार
लक्ष्मेश्वर साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू