उम्मेदवार
कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू