उम्मेदवार
राम नन्दन यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू