उम्मेदवार
राजकुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू