उम्मेदवार
मनोज कुमार साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू