उम्मेदवार
चन्द्रिकशोर साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू